Algemene Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:


Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, geleverd door Sfeerzeepjes, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. Alle prijzen worden aangegeven in Euro (er geldt geen omzetbelasting (BTW)) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen van Sfeerzeepjes zijn vrijblijvend en Sfeerzeepjes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sfeerzeepjes. Sfeerzeepjes is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sfeerzeepjes dit mee binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
4. Eventuele aanvullingen en wijzigingen aan de order kunnen kosteloos doorgevoerd worden, mits de wijziging door Sfeerzeepjes schriftelijk is bevestigd en de order nog niet is verwerkt. Indien dit niet het geval is, behoudt Sfeerzeepjes zich het recht voor de aanvullingen en wijzigen te weigeren dan wel extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 3. Verzendkosten
1. Sfeerzeepjes rekent automatisch vanaf € 7,50 verzendkosten bij verzending met PostNL
2. Bij bestellingen boven de € 250,- (bij verzending binnen NL) worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. Bij verzending naar België ligt dit bedrag op € 250,-
3. Indien u de artikelen verzekerd toegestuurd wilt krijgen kunt u dit bij uw bestelling aangeven. De kosten hiervoor worden extra in rekening gebracht. Mochten de verzendkosten om welke reden dan ook hoger uit vallen dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Bij een niet verzekerde verzending is Sfeerzeepjes niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van uw bestelling.

Artikel 4. Levering
1. Sfeerzeepjes streeft ernaar om bestellingen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de betaling bij TNT post ter bezorging aan te bieden. Hiertoe is Sfeerzeepjes echter niet verplicht. TNT Post garandeert dat 98% van haar bestellingen binnen 24 uur wordt bezorgd, mits het afleveradres binnen Nederland is. Sfeerzeepjes kan voor deze garantie echter niet verantwoordelijk worden gehouden.
2. Voor het verzenden van uw bestelling rekent Sfeerzeepjes binnen en buiten Nederland vaste verzendkosten. De artikelen worden deugdelijk verpakt in speciale luchtkussenenveloppen of brievenbusdoosje bij verzending middels brievenbus. Indien u de artikelen verzekerd toegestuurd wilt krijgen kunt u dit bij uw bestelling aangeven. De kosten hiervoor worden extra in rekening gebracht. Mochten de verzendkosten om welke reden dan ook hoger uit vallen dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Bij een niet verzekerde verzending is Sfeerzeepjes niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van uw bestelling.
3. Sfeerzeepjes is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan uw zijde of derden tenzij wordt aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Sfeerzeepjes.
4. De uiterste leveringstermijn is 21 werkdagen na ontvangst van de betaling van het op de orderbevestiging vermelde totaalbedrag, behalve voor zover de vertraging niet aan Sfeerzeepjes kan worden toegerekend. Bij bestelling van door Sfeerzeepjes te leveren goederen dient de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
5. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Sfeerzeepjes zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Sfeerzeepjes zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van Sfeerzeepjes.
7. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen worden voorbehouden. Deze afwijkingen zijn inherent aan de werkwijze van Sfeerzeepjes en kunnen niet te allen tijde voorkomen worden. Bij grote afwijkingen in model, kleur en prijs wordt u vooraf ingelicht. U heeft dan de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden.
8. Sfeerzeepjes is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van brievenbus post door TNT post

Artikel 5. Afkoelingsperiode
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Sfeerzeepjes te ontbinden.
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Sfeerzeepjes te melden. De klant dient het product - na overleg met Sfeerzeepjes - te sturen naar een door Sfeerzeepjes vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Sfeerzeepjes ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Sfeerzeepjes deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Sfeerzeepjes het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Sfeerzeepjes behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Sfeerzeepjes of de leverancier van het product) is beschadigd.

Artikel 6. Prijzen en Betalingen.
1.De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro s (er is geen sprake van BTW) tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
2. Sfeerzeepjes kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Na ontvangst van de orderbevestiging dient u het totaalbedrag van de bestelling over te maken naar rekening: NL19ABNA0576052469 (ABN Amro), t.n.v. Sfeerzeepjes te Hoorn o.v.v. uw ordernummer. Het niet vermelden van het ordernummer kan vertraging in de levering betekenen. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Sfeerzeepjes
4. Betaling dient in ieder geval te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen veertien (14) werkdagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Sfeerzeepjes gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
6. Facturen worden overhandigd of toegezonden bij levering.

Artikel 7.Garantie bepalingen
1. Sfeerzeepjes garandeert de kwaliteit van elk geleverd artikel en staat in voor een goede service.
2. Er wordt van de koper verwacht de bestelling binnen de 24 uren na levering te controleren en eventuele gebreken mede te delen per mail. In overleg met Sfeerzeepjes zal er gekeken worden naar een passende oplossing.
3. Ieder recht op garantie vervalt indien:
- Zonder toestemming van Sfeerzeepjes wijzigingen aan de geleverde artikelen zijn aangebracht.
- Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van het geleverde artikel.

Artikel 8: Copyright/Auteursrechten
Op alle afbeeldingen en teksten op de site van Sfeerzeepjes berusten auteursrechten. Overname in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Gastenboek

  • 13-03-2017 - De letterzeepjes waren per stuk verpakt, waardoor ze goed ontvangen...  lees meer
  • 11-02-2017 - Zeepjes en organza zakjes snel en goed verpakt ontvangen...  lees meer
  • 07-02-2017 - hele mooie zeepjes waren zeer goed verpakt en snel geleverd...  lees meer
Plaats een bericht

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
  • Brocante Sfeer & Meer
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie